Telecharger
Marché Localite Produit Unité Poids UML Prix Prix Sac Contenance sac Date
Ati Ati Mais blanc KG - 240 - 100 2022-10-03
Ati Ati Manioc KG - 500 - 40 2022-10-03
Ati Ati Patate douce KG - 250 - 50 2022-10-03
Ati Ati Pomme de terre KG - 780 - 20 2022-10-03
Ati Ati Riz importé KG - 545 - 50 2022-10-03
Ati Ati mil KG - 260 - 100 2022-10-03
Ati Ati Tomate KG - 500 - 50 2022-10-03
Ati Ati Riz importé KG - 580 - 50 2022-10-03
Ati Ati Sorgho rouge local KG - 200 - 100 2022-10-03
Ati Ati Ail local KG - 2,420 - 60 2022-10-03
Ati Ati Farine de blé KG - 750 - 50 2022-10-03
Ati Ati Concombre KG - 75 - 100 2022-10-03
Ati Ati Gombo en poudre KG - 5,000 - 10 2022-10-03
Ati Ati Gombo frais KG - 800 - 10 2022-10-03
Ati Ati Gombo séché KG - 2,500 - 30 2022-10-03
Ati Ati Gros oignon blanc KG - 800 - 100 2022-10-03
Ati Ati Gros piment frais KG - 2,000 - 10 2022-10-03
Ati Ati Oignon local KG - 780 - 100 2022-10-03
Ati Ati Piment frais KG - 2,500 - 50 2022-10-03
Guereda Guereda Arachide coque KG - 333 - 100 2022-10-03
Guereda Guereda Arachide decortiquée KG - 600 - - 2022-10-03
Guereda Guereda Huile palmiste KG - 1,157 - 20 2022-10-03
Guereda Guereda Soja KG - 1,000 - 50 2022-10-03
Guereda Guereda Patate douce KG - 500 - 100 2022-10-03
Guereda Guereda Pomme de terre importe KG - 500 - 100 2022-10-03
Guereda Guereda mil KG - 269 - 100 2022-10-03
Guereda Guereda pomme de terre KG - 500 - 100 2022-10-03
Guereda Guereda Riz importé KG - 800 - 25 2022-10-03
Guereda Guereda Sorgho blanc local KG - 240 - 50 2022-10-03
Guereda Guereda Sorgho rouge local KG - 200 - 50 2022-10-03
Guereda Guereda Dattes KG - 1,562 - 60 2022-10-03
Guereda Guereda Farine de blé KG - 735 - 25 2022-10-03
Guereda Guereda Niebé blanc KG - 1,111 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Mais blanc KG - 236 - 100 2022-10-03
Kyabe Kyabe Arachide decortiquée KG - 424 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Sesame 25 - 3,000 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Manioc KG - 425 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Patate douce KG - 766 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Riz importé KG - 438 - 50 2022-10-03
Kyabe Kyabe mil KG - 231 - 108 2022-10-03
Kyabe Kyabe Riz décortiqué KG - 440 - 108 2022-10-03
Kyabe Kyabe Riz paddy KG - 233 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Sorgho blanc local KG - 220 - 100 2022-10-03
Kyabe Kyabe Sorgho rouge local KG - 224 - 108 2022-10-03
Kyabe Kyabe Dattes TAS - 1,250 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 86 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Aubergine violette KG - 139 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Farine de blé KG - 600 - 50 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gombo en poudre KG - 2,564 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gombo frais KG - 238 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gombo séché KG - 897 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gros oignon jaune importé; KG - 655 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gros piment frais KG - 2,358 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Petit Piment seché KG - 3,571 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Niebé blanc KG - 395 - 100 2022-10-03
Kyabe Kyabe Tomate de table KG - 500 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Tomate sauce KG - 1,786 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Niebé rouge 25 - 1,200 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Voandzou KG - 375 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Ail KG - 3,750 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Mais blanc KG - 236 - 100 2022-10-03
Kyabe Kyabe Arachide decortiquée KG - 469 - 80 2022-10-03
Kyabe Kyabe Sesame 25 - 3,000 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Manioc KG - 425 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Patate douce KG - 766 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Riz importé KG - 438 - 50 2022-10-03
Kyabe Kyabe mil KG - 231 - 100 2022-10-03
Kyabe Kyabe Riz décortiqué KG - 440 - 100 2022-10-03
Kyabe Kyabe Riz paddy KG - 233 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Sorgho blanc local KG - 220 - 100 2022-10-03
Kyabe Kyabe Sorgho rouge local KG - 225 - 100 2022-10-03
Kyabe Kyabe Citron TAS - 50 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Dattes KG - 1,250 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 122 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Aubergine violette KG - 139 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Farine de blé KG - 600 - 50 2022-10-03
Kyabe Kyabe Concombre KG - 50 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gombo en poudre KG - 1,124 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gombo frais KG - 238 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gombo séché KG - 897 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gros oignon jaune importé; KG - 655 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Gros piment frais KG - 2,358 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Petit Piment seché KG - 3,571 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Niebé blanc KG - 395 - 100 2022-10-03
Kyabe Kyabe Tomate de table KG - 500 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Tomate sauce KG - 1,786 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Niebé rouge 25 - 1,200 - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Voandzou KG - - - - 2022-10-03
Kyabe Kyabe Ail KG - 3,438 - - 2022-10-03
Bokoro Bokoro Arachide decortiquée KG - 380 - 100 2022-10-01
Bokoro Bokoro Sesame KG - 500 - 80 2022-10-01
Bokoro Bokoro Riz importé KG - 540 - 50 2022-10-01
Bokoro Bokoro huile KG - 1 - 25 2022-10-01
Bokoro Bokoro Riz brisure local KG - 460 - 130 2022-10-01
Bokoro Bokoro pomme de terre KG - 500 - - 2022-10-01
Bokoro Bokoro Tomate KG - 3,000 - 35 2022-10-01
Bokoro Bokoro Patate douce KG - 300 - - 2022-10-01
Bokoro Bokoro riz entier local KG - 460 - 130 2022-10-01
Bokoro Bokoro Sorgho blanc local KG - 190 - 100 2022-10-01
Bokoro Bokoro Sorgho rouge local KG - 190 - 100 2022-10-01
Bokoro Bokoro Avocat KG - 1,000 - - 2022-10-01
Bokoro Bokoro Banane douce KG - 150 - - 2022-10-01
Bokoro Bokoro Dattes KG - 775 - 70 2022-10-01
Bokoro Bokoro Concombre KG - 250 - - 2022-10-01
Bokoro Bokoro Gombo frais KG - 200 - - 2022-10-01
Bokoro Bokoro Gombo séché KG - 2,400 - 70 2022-10-01
Bokoro Bokoro Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 850 - - 2022-10-01
Bokoro Bokoro Oignon KG - 500 - 111 2022-10-01
Bokoro Bokoro Pasteque KG - 1,250 - - 2022-10-01
Bokoro Bokoro Mil local KG - 230 - 100 2022-10-01
Bokoro Bokoro Piment seché KG - 1,600 - 70 2022-10-01
Bokoro Bokoro Tomate sauce KG - 150 - - 2022-10-01
Bokoro Bokoro Niebé rouge KG - 400 - 100 2022-10-01
Bokoro Bokoro Ail KG - 2,000 - 70 2022-10-01
Kyabe Kyabe Mais blanc KG - 236 - 100 2022-09-30
Kyabe Kyabe Sesame 25 - 2,500 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Manioc KG - 425 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Patate douce KG - 766 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Riz importé KG - 438 - 50 2022-09-30
Kyabe Kyabe mil KG - 250 - 100 2022-09-30
Kyabe Kyabe Riz décortiqué KG - 440 - 100 2022-09-30
Kyabe Kyabe Riz paddy KG - 233 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Sorgho blanc local KG - 240 - 100 2022-09-30
Kyabe Kyabe Sorgho rouge local KG - 256 - 100 2022-09-30
Kyabe Kyabe Blé KG - 600 - 50 2022-09-30
Kyabe Kyabe Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 122 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Aubergine violette KG - 139 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Concombre KG - 50 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Gombo en poudre KG - 2,564 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Gombo frais KG - 238 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Gombo séché KG - 897 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Gros oignon jaune importé; KG - 655 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Gros piment frais KG - 2,358 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Haricot blanc KG - 395 - 100 2022-09-30
Kyabe Kyabe Haricot rouge 25 - 1,200 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Petit Piment seché KG - 3,571 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Niebé blanc KG - 497 - 100 2022-09-30
Kyabe Kyabe Tomate de table KG - 500 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Tomate sauce KG - 1,786 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Voandzou KG - 375 - - 2022-09-30
Kyabe Kyabe Ail KG - 2,500 - - 2022-09-30
Bol Bol Arachide decortiquée KG - 1,000 - 40 2022-09-29
Bol Bol Sesame KG - 945 - 40 2022-09-29
Bol Bol mil KG - 240 - 40 2022-09-29
Bol Bol mais KG - 280 - 40 2022-09-29
Bol Bol Riz brisure local KG - 480 - 40 2022-09-29
Bol Bol riz entier local KG - 448 - 40 2022-09-29
Bol Bol Riz importé KG - 576 - 18 2022-09-29
Bol Bol Sorgho blanc local KG - 200 - 40 2022-09-29
Bol Bol Sorgho rouge local KG - 200 - 40 2022-09-29
Bol Bol Blé KG - 600 - 40 2022-09-29
Bol Bol Farine de blé KG - 869 - 40 2022-09-29
Bol Bol Niebé blanc KG - 789 - 40 2022-09-29
Bol Bol Niebé rouge KG - 789 - 40 2022-09-29
Bol Bol Arachide decortiquée KG - 875 - 40 2022-09-29
Bol Bol Sesame KG - 1,081 - 40 2022-09-29
Bol Bol mil KG - 300 - 40 2022-09-29
Bol Bol mais KG - 280 - 40 2022-09-29
Bol Bol Riz brisure local KG - 442 - 40 2022-09-29
Bol Bol riz entier local KG - 431 - 40 2022-09-29
Bol Bol Riz importé KG - 576 - 18 2022-09-29
Bol Bol Sorgho blanc local KG - 260 - 40 2022-09-29
Bol Bol Sorgho rouge local KG - 260 - 40 2022-09-29
Bol Bol Blé KG - 600 - 40 2022-09-29
Bol Bol Farine de blé KG - 869 - 18 2022-09-29
Bol Bol Niebé blanc KG - 921 - 40 2022-09-29
Bol Bol Niebé rouge KG - 921 - 40 2022-09-29
Kelo Kelo Mais blanc KG - 250 - 80 2022-09-29
Kelo Kelo Arachide coque KG - 154 - 100 2022-09-29
Kelo Kelo Arachide decortiquée KG - 385 - 80 2022-09-29
Kelo Kelo Beurre de Karité KG - 1,000 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Manioc doux KG - 125 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Patate douce KG - 142 - 110 2022-09-29
Kelo Kelo Pomme de terre importe KG - 1,200 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Taro KG - 364 - - 2022-09-29
Kelo Kelo huile KG - 1,000 - - 2022-09-29
Kelo Kelo sorgho KG - 269 - - 2022-09-29
Kelo Kelo mil KG - 250 - 80 2022-09-29
Kelo Kelo Riz brisure local KG - 423 - 100 2022-09-29
Kelo Kelo riz entier local KG - 500 - 100 2022-09-29
Kelo Kelo Dattes locales KG - 4,000 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Avocat KG - 1,250 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Banane douce KG - 667 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Citron KG - 150 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Ail local KG - 2,492 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 312 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Farine de blé KG - 571 - 50 2022-09-29
Kelo Kelo Chou pomme KG - 571 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Concombre KG - 333 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Courge KG - 792 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Gombo en poudre KG - 13,333 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Gombo frais KG - 300 - 100 2022-09-29
Kelo Kelo Gombo séché KG - 477 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Gros piment frais KG - 333 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 385 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Oignon KG - 1,765 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Petit Piment frais KG - 385 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Petit Piment seché KG - 357 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Niebé blanc KG - 500 - 80 2022-09-29
Kelo Kelo Tomate de table KG - 667 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Tomate sauce KG - 1,787 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Niebé rouge KG - 500 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Voandzou KG - 150 - - 2022-09-29
Kelo Kelo Graine de Nere KG - 385 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Mais blanc KG - 236 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Arachide decortiquée KG - 497 - 80 2022-09-29
Kyabe Kyabe Sesame 25 - 2,500 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe mil KG - 250 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Riz décortiqué KG - 458 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Riz importé KG - 438 - 50 2022-09-29
Kyabe Kyabe Riz paddy KG - 233 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Sorgho blanc local KG - 220 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Sorgho rouge local KG - 226 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Avocat KG - 750 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Dattes KG - 1,250 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 122 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Aubergine violette KG - 139 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Concombre KG - 50 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Courge KG - 1,276 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gombo en poudre KG - 2,532 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gombo frais KG - 238 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gombo séché KG - 897 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gros piment frais KG - 2,358 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Petit Piment seché KG - 2,085 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Niebé rouge 25 - 1,200 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Voandzou KG - 375 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Mais blanc KG - 236 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Arachide decortiquée KG - 600 - 80 2022-09-29
Kyabe Kyabe Sesame 25 - 2,500 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Manioc KG - 425 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Patate douce KG - 260 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe mil KG - 250 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Riz décortiqué KG - 458 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Pomme de terre KG - 926 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe MAIS BLANC KG - 236 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Riz paddy KG - 233 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Sorgho blanc local KG - 240 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Sorgho rouge local KG - 256 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 122 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Aubergine violette KG - 139 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Farine de blé KG - 600 - 50 2022-09-29
Kyabe Kyabe Chou pomme KG - 667 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Concombre KG - 50 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Courge KG - 1,276 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gombo en poudre KG - 2,564 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gombo frais KG - 238 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gombo séché KG - 897 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gros oignon jaune importé; KG - 655 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gros piment frais KG - 2,358 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 1,524 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Petit Piment seché KG - 3,571 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Niebé blanc KG - 395 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Tomate de table KG - 500 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Tomate sauce KG - 1,786 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Niebé rouge 25 - 1,200 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Voandzou KG - 375 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Mais blanc KG - 236 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Arachide decortiquée KG - 600 - 80 2022-09-29
Kyabe Kyabe Sesame 25 - - - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Manioc KG - 400 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Patate douce KG - 236 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Pomme de terre KG - 926 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Riz importé KG - 438 - 50 2022-09-29
Kyabe Kyabe mil KG - 250 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Riz décortiqué KG - 440 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Riz paddy KG - 233 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Sorgho blanc local KG - 240 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Sorgho rouge local KG - 256 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Avocat KG - 1,250 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Dattes KG - - - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 122 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Aubergine violette KG - 139 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Farine de blé KG - 600 - 50 2022-09-29
Kyabe Kyabe Chou pomme KG - 833 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Concombre KG - 50 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Courge KG - 1,276 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gombo en poudre KG - 2,564 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gombo frais KG - 238 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gombo séché KG - 897 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Gros piment frais KG - 2,358 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Oignon KG - 674 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Petit Piment seché KG - 3,571 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Niebé blanc KG - 356 - 100 2022-09-29
Kyabe Kyabe Tomate de table KG - 500 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Tomate sauce KG - 1,786 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Voandzou KG - 337 - - 2022-09-29
Kyabe Kyabe Ail KG - 2,500 - - 2022-09-29
Beinamar Beinamar Arachide coque KG - 80 - 38 2022-09-28
Beinamar Beinamar Arachide decortiquée KG - 200 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar Sesame KG - 1,000 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar Farine de manioc (Gari) KG - 200 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar Manioc cossette KG - 320 - 27 2022-09-28
Beinamar Beinamar Patate douce KG - 200 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar Taro KG - 200 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar mil KG - 240 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar riz local KG - 500 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar NIEBE KG - 520 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar MAIS BLANC KG - 240 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar Riz importé KG - 500 - 10 2022-09-28
Beinamar Beinamar Riz paddy KG - 200 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar Sorgho blanc local KG - 200 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar Sorgho rouge local KG - 160 - 40 2022-09-28
Beinamar Beinamar Farine de blé KG - 600 - 10 2022-09-28
Kelo Kelo Mais blanc KG - 231 - 80 2022-09-24
Kelo Kelo Arachide coque KG - 154 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Arachide decortiquée KG - 385 - 80 2022-09-24
Kelo Kelo Beurre de Karité KG - 1,000 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Sesame KG - 615 - 100 2022-09-24
Kelo Kelo Manioc doux KG - 125 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Patate douce KG - 142 - 115 2022-09-24
Kelo Kelo Pomme de terre importe KG - 1,200 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Taro KG - 364 - - 2022-09-24
Kelo Kelo huile KG - 1,000 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Sorgho KG - 269 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Riz brisure local KG - 423 - 100 2022-09-24
Kelo Kelo riz entier local KG - 500 - 100 2022-09-24
Kelo Kelo Dattes locales KG - 4,000 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Sorgho blanc local KG - 269 - 80 2022-09-24
Kelo Kelo Sorgho rouge local KG - 192 - 80 2022-09-24
Kelo Kelo Avocat KG - 1,250 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Banane douce KG - 667 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Citron KG - 200 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Ail local KG - 2,429 - 100 2022-09-24
Kelo Kelo Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 312 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Farine de blé KG - 571 - 50 2022-09-24
Kelo Kelo Concombre KG - 333 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Courge KG - 792 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Gombo en poudre KG - 1,333 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Gombo frais KG - 200 - 100 2022-09-24
Kelo Kelo Gombo séché KG - 455 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Gros piment frais KG - 333 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 385 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Oignon KG - 1,765 - 100 2022-09-24
Kelo Kelo Petit Piment frais KG - 385 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Petit Piment seché KG - 357 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Niebé blanc KG - 462 - 80 2022-09-24
Kelo Kelo Tomate de table KG - 667 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Tomate sauce KG - 1,787 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Niebé rouge KG - 500 - 80 2022-09-24
Kelo Kelo Graine de Nere KG - 307 - - 2022-09-24
Kelo Kelo Mais blanc KG - 231 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Arachide coque KG - 154 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Arachide decortiquée KG - 423 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Beurre de Karité KG - 950 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Sesame KG - 731 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Manioc doux KG - 250 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Patate douce KG - 142 - 115 2022-09-23
Kelo Kelo Pomme de terre importe KG - 500 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Taro KG - 364 - - 2022-09-23
Kelo Kelo huile KG - 950 - - 2022-09-23
Kelo Kelo sorgho KG - 250 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Riz brisure local KG - 423 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo riz entier local KG - 462 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Dattes locales KG - 2,000 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Sorgho blanc local KG - 230 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Sorgho rouge local KG - 173 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Avocat KG - 500 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Banane douce KG - - - - 2022-09-23
Kelo Kelo Citron KG - 200 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Ail local KG - 2,429 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 625 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Farine de blé KG - 1,143 - 50 2022-09-23
Kelo Kelo Chou pomme KG - 571 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Concombre KG - 333 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Courge KG - 875 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Gombo en poudre KG - 667 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Gombo frais KG - 200 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Gombo séché KG - 477 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Gros piment frais KG - 667 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 385 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Oignon KG - 1,912 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Petit Piment frais KG - 385 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Petit Piment seché KG - 357 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Niebé blanc KG - 462 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Tomate de table KG - 1,000 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Niebé rouge KG - 500 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Graine de Nere KG - 307 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Mais blanc KG - 250 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Arachide coque KG - 154 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Beurre de Karité KG - 1,000 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Sesame KG - 692 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Manioc doux KG - 250 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Patate douce KG - 142 - 115 2022-09-23
Kelo Kelo Pomme de terre importe KG - 700 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Taro KG - 364 - - 2022-09-23
Kelo Kelo huile KG - 1,000 - - 2022-09-23
Kelo Kelo mil KG - 250 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Sorgho KG - 269 - 90 2022-09-23
Kelo Kelo arachide décortiquée KG - 385 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Riz brisure local KG - 423 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo riz entier local KG - 500 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Sorgho blanc local KG - 230 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Sorgho rouge local KG - 192 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Avocat KG - 500 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Banane douce KG - 667 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Citron KG - 200 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Dattes KG - 3,000 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Ail local KG - 2,285 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 312 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Farine de blé KG - 1,154 - 50 2022-09-23
Kelo Kelo Chou pomme KG - 857 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Concombre KG - 333 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Courge KG - 833 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Gombo en poudre KG - 1,333 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Gombo frais KG - 200 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Gombo séché KG - 545 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Gros piment frais KG - 667 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 385 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Oignon KG - 1,471 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Petit Piment frais KG - 385 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Petit Piment seché KG - 357 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Niebé blanc KG - 480 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Tomate de table KG - 667 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Tomate sauce KG - 2,143 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Niebé rouge KG - 500 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Graine de Nere KG - 346 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Sesame KG - 990 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Petit Piment frais KG - - - - 2022-09-23
Kelo Kelo Mais blanc KG - 250 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Arachide coque KG - 400 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Beurre de Karité KG - 900 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Manioc doux KG - 250 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Patate douce KG - 250 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Pomme de terre importe KG - 900 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Taro KG - 500 - - 2022-09-23
Kelo Kelo huile KG - 1,000 - - 2022-09-23
Kelo Kelo mil KG - 250 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Sorgho KG - 269 - 95 2022-09-23
Kelo Kelo arachide décortiquée KG - 530 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo riz entier local KG - 393 - 95 2022-09-23
Kelo Kelo riz entier local KG - 464 - 90 2022-09-23
Kelo Kelo Dattes locales KG - 1,400 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Sorgho blanc local KG - 250 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Sorgho rouge local KG - 192 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Avocat KG - 1,333 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Banane douce KG - 125 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Citron KG - 200 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Ail local KG - 7,308 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 167 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Farine de blé KG - 1,400 - 50 2022-09-23
Kelo Kelo Chou pomme KG - 350 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Concombre KG - - - - 2022-09-23
Kelo Kelo Courge KG - 585 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Gombo frais KG - 280 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 110 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Oignon KG - 1,806 - 100 2022-09-23
Kelo Kelo Niebé blanc KG - 462 - 80 2022-09-23
Kelo Kelo Tomate de table KG - 250 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Tomate sauce KG - 658 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Niebé rouge KG - 500 - - 2022-09-23
Kelo Kelo Mais blanc KG - 250 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Manioc doux KG - 200 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Patate douce KG - 300 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Pomme de terre importe KG - 900 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Taro KG - 500 - - 2022-09-22
Kelo Kelo mil KG - 232 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo mais KG - 250 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Sorgho KG - 269 - 95 2022-09-22
Kelo Kelo Riz brisure local KG - 357 - - 2022-09-22
Kelo Kelo riz entier local KG - 367 - 90 2022-09-22
Kelo Kelo Dattes locales KG - 1,389 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Sorgho blanc local KG - 250 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Sorgho rouge local KG - 192 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Avocat KG - 833 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Banane douce KG - 166 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Citron KG - 200 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Ail local KG - 4,047 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 167 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Farine de blé KG - 950 - 50 2022-09-22
Kelo Kelo Chou pomme KG - 357 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Concombre KG - 71 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Courge KG - 571 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Gombo en poudre KG - 390 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Gombo frais KG - 284 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Gros piment frais KG - 119 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 109 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Oignon KG - 3,472 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Petit Piment frais KG - 167 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Tomate de table KG - 250 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Tomate sauce KG - 658 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Mais blanc KG - 250 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Arachide coque KG - 400 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Beurre de Karité KG - 1,000 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Sesame KG - 990 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Manioc doux KG - 200 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Pomme de terre importe KG - 1,000 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Taro KG - 500 - - 2022-09-22
Kelo Kelo huile KG - 1,000 - - 2022-09-22
Kelo Kelo mil KG - 232 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo arachide décortiquée KG - 625 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Riz brisure local KG - 393 - 95 2022-09-22
Kelo Kelo riz entier local KG - 400 - 90 2022-09-22
Kelo Kelo Dattes locales KG - 1,250 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Sorgho blanc local KG - 269 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Sorgho rouge local KG - 212 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Avocat KG - 833 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Banane locale KG - 333 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Citron KG - 200 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 167 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Farine de blé KG - 900 - 50 2022-09-22
Kelo Kelo Chou pomme KG - 286 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Concombre KG - 107 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Courge KG - 571 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Gombo en poudre KG - 446 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Gombo frais KG - 426 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Gros piment frais KG - 119 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 109 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Oignon KG - 2,411 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Petit Piment frais KG - 167 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Niebé blanc KG - 462 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Tomate de table KG - 250 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Tomate sauce KG - 650 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Niebé rouge KG - 500 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Mais blanc KG - 250 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Arachide coque KG - 500 - 90 2022-09-22
Kelo Kelo Arachide decortiquée KG - 580 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Beurre de Karité KG - 700 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Sesame KG - 841 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Manioc doux KG - 250 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Patate douce KG - 200 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Pomme de terre KG - 1,000 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Taro KG - 500 - - 2022-09-22
Kelo Kelo sorgho KG - 260 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo mil KG - 240 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Riz brisure local KG - 393 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Tomate KG - 500 - - 2022-09-22
Kelo Kelo riz entier local KG - 433 - 95 2022-09-22
Kelo Kelo Dattes locales KG - 1,111 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Sorgho rouge local KG - 231 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Avocat KG - 833 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Banane douce KG - 333 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Citron KG - 250 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Ail local KG - 3,800 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 167 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Farine de blé KG - 1,400 - 50 2022-09-22
Kelo Kelo Chou pomme KG - 241 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Concombre KG - 71 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Courge KG - 607 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Gombo en poudre KG - 390 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Gombo frais KG - 284 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Gros piment frais KG - 238 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Haricot blanc KG - 538 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Haricot rouge KG - 515 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Oignon KG - 1,786 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Oignon KG - 1,786 - 100 2022-09-22
Kelo Kelo Niebé blanc KG - 550 - 80 2022-09-22
Kelo Kelo Tomate de table KG - 500 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Tomate sauce KG - 789 - - 2022-09-22
Kelo Kelo Niebé rouge KG - 530 - 80 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Arachide coque KG - 476 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Arachide decortiquée KG - 423 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Sesame KG - 700 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Manioc cossette KG - 682 - 120 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Manioc doux KG - 250 - 75 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Manioc lafou KG - 250 - 75 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Patate douce KG - 500 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Pomme de terre importe KG - 714 - 135 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Taro KG - 500 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA mil KG - - - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA mais KG - 300 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Riz brisure local KG - 480 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Patate douce KG - 500 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA riz entier local KG - 540 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Dattes importés KG - 1,000 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Dattes locales KG - 850 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Riz importé KG - 540 - 25 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Riz importé parfumé KG - 800 - 50 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Sorgho rouge local KG - 260 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Ananas KG - 1,500 - - 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Avocat KG - 500 - 50 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Banane douce KG - 500 - 50 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Blé KG - 700 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Ail local KG - 2,500 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Farine de blé KG - 857 - 50 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Gombo en poudre KG - 2,272 - - 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Gombo frais KG - 200 - 75 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Gros oignon blanc KG - 754 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA oignon Violet de Galmi KG - 673 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 571 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Petit Piment seché KG - 1,081 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Niebé blanc KG - 500 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Tomate de table KG - 500 - 75 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Tomate sauce KG - 125 - 8 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Niebé noir KG - 600 - 100 2022-09-22
DEMBE N'DJAMENA Niebé rouge KG - 560 - 100 2022-09-22
Bokoro Bokoro Arachide decortiquée KG - 380 - 100 2022-09-21
Bokoro Bokoro Sesame KG - 500 - 80 2022-09-21
Bokoro Bokoro huile KG - 1,250 - 25 2022-09-21
Bokoro Bokoro Riz brisure local KG - 575 - 130 2022-09-21
Bokoro Bokoro Pomme de terre KG - 500 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Patate douce KG - 300 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro riz entier local KG - 500 - 130 2022-09-21
Bokoro Bokoro Riz entier importé KG - 530 - 50 2022-09-21
Bokoro Bokoro Sorgho blanc local KG - 230 - 100 2022-09-21
Bokoro Bokoro Sorgho rouge local KG - 230 - 100 2022-09-21
Bokoro Bokoro Avocat KG - 1,000 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Banane douce KG - 175 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Dattes KG - 1,000 - 80 2022-09-21
Bokoro Bokoro Farine de blé KG - 750 - 50 2022-09-21
Bokoro Bokoro Concombre KG - 250 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Gombo frais KG - 250 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Gombo séché KG - 280 - 70 2022-09-21
Bokoro Bokoro Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 1,000 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Oignon KG - 580 - 111 2022-09-21
Bokoro Bokoro Pasteque KG - 1,500 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Mil local KG - 230 - 100 2022-09-21
Bokoro Bokoro Piment seché KG - 1,600 - 70 2022-09-21
Bokoro Bokoro Tomate sauce KG - 175 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Niebé rouge KG - 400 - 100 2022-09-21
Bokoro Bokoro Ail KG - 2,250 - 70 2022-09-21
Bokoro Bokoro Arachide decortiquée KG - 380 - 100 2022-09-21
Bokoro Bokoro Sesame KG - 500 - 80 2022-09-21
Bokoro Bokoro huile KG - 1,250 - 25 2022-09-21
Bokoro Bokoro mil KG - 230 - 100 2022-09-21
Bokoro Bokoro Sorgho KG - 240 - 100 2022-09-21
Bokoro Bokoro Riz brisure local KG - 575 - 130 2022-09-21
Bokoro Bokoro Pomme de terre KG - 500 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Patate douce KG - 300 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro riz entier local KG - - - 130 2022-09-21
Bokoro Bokoro Riz entier importé KG - 530 - 50 2022-09-21
Bokoro Bokoro Sorgho rouge local KG - 240 - 100 2022-09-21
Bokoro Bokoro Avocat KG - 1,000 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Banane douce KG - 175 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Dattes KG - 1,000 - 80 2022-09-21
Bokoro Bokoro Farine de blé KG - 750 - 50 2022-09-21
Bokoro Bokoro Concombre KG - 250 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Gombo frais KG - 250 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Gombo séché KG - 2,000 - 70 2022-09-21
Bokoro Bokoro Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 1,000 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Oignon local KG - 580 - 111 2022-09-21
Bokoro Bokoro Pasteque KG - 1,500 - - 2022-09-21
Bokoro Bokoro Piment seché KG - 1,600 - 70 2022-09-21
Bokoro Bokoro Tomate sauce KG - 175 - - 2022-09-21
Guereda Guereda Arachide coque KG - 375 - 100 2022-09-21
Guereda Guereda Sesame KG - 555 - 100 2022-09-21
Guereda Guereda mil KG - 288 - 100 2022-09-21
Guereda Guereda Patate douce KG - 375 - 100 2022-09-21
Guereda Guereda Riz importé KG - 800 - 25 2022-09-21
Guereda Guereda Sorgho blanc local KG - 240 - 50 2022-09-21
Guereda Guereda Sorgho rouge local KG - 200 - 50 2022-09-21
Guereda Guereda Dattes KG - 1,250 - 100 2022-09-21
Guereda Guereda Ail local KG - 1,590 - 100 2022-09-21
Guereda Guereda Farine de blé KG - 735 - 25 2022-09-21
Guereda Guereda Gombo en poudre KG - 4,666 - 100 2022-09-21
Guereda Guereda Gombo séché KG